วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

ข้อสอบสภาการพยาบาล (การพยาบาลผู้ใหญ่ชุดที่ 1)การพยาบาลผู้ใหญ่  ชุดที่ 1
(ระบบโลหิต)
นางมาลีอายุ 26ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคฮอดกินจ์กินที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใต้กระดูกอก  เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดคือมัสตาเจน  ออนโดวิน  โพรคาบาซีน และเพรนนิโซน(MOPP)

1.จากการวินิจฉัยโรคดังกล่าวเมื่อต่อมน้ำเหลืองโตมากขึ้นนางมาลีจะมีอาการแสดงอย่างไร

ก.ท้องมาน                            ค.เบื่ออาหาร
ข.คันตามผิวหนัง                     ง.หายใจลำบาก
คำตอบ ง. หายใจลำบาก   เนื่องจากขนาดของมะเร็งที่โตขึ้นจะกดเบียดหลอดลมและทำให้ปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่ทำให้ผู้ป่วยหายใจลำบาก


2. ในการซักประวัติการเจ็บป่วย พยาบาลควรซักประวัติถามถึงอาการแสดงที่พบอยู่ในข้อใด
 ก.มีอาการปวดท้องหลังดื่มเหล้า
ข.ผิวหนังมีปฎิกิริยาไวต่อแสง
ค.ปวดข้อ
ง.มีผื่นคันตามผิวหนัง
คำตอบ ง.มีผื่นคันตามผิวหนัง ในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย Hodgkin’sLymphoma  จะพบตัวเหลืองเล็กน้อย  ม้ามโต  ต่อมน้ำเหลืองเคลื่อนไหวได้   กดไม่เจ็บและอาจพบอาการผื่นคันอย่างรุนแรงด้วย (อ้างอิงหนังสือการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเล่ม 2 หน้า 209)


3.ข้อใดแสดงผลการตรวจทางห้องทดลองที่จะช่วยให้วินิจฉัยโรคฮอดกินจ์ได้อย่างแน่นอน
ก.การตรวจไขกระดูก
ข.ตัดชิ้นเนื้อของต่อมน้ำเหลืองไปตรวจ
ค.การเอ็กซ์เรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ง.การตรวจนับเม็ดเลือดทุกชนิด
คำตอบ ค.การเอ็กซ์เรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

4.ผลจากการรักษาข้อใดที่ทำให้นางมาลีเกิดความวิตกกังวลได้มากที่สุด

ก.ท้องเสีย                             ค.ผมร่วง
ข.ปากอักเสบ                        ง.คลื่นไส้
คำตอบ ค.ผมร่วง  การรักษาด้วยเคมีบำบัดทำให้ผู้ป่วยมีผมร่วงได้ จึงทำให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลเนื่องจากสูญเสียภาพลักษณ์(อ้างอิงหนังสือการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเล่ม 2 หน้า 213)
นางสาวทองอายุ 25ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งในเม็ดโลหิตเรื้อรัง และแพทย์รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลเพื่อทดสอบการวินิจฉัยโรคต่อไป


5.วิธีการตรวจสอบอย่างหนึ่งคือการเจาะไขกระดูกท่านคิดว่าตำแหน่งใดนิยมทำกันมากที่สุด
ก.กระดุกต้นขา
ข.กระดูกอก
ค.กระดูกไขสันหลัง
 ง.กระดูกก้นกบ
คำตอบไม่มีข้อใดถูก


6.จาการตรวจร่างกายพบว่าน.สทองมีภาวะซีดร่วมด้วย ท่านคิดว่าเกิดจากสาเหตุใด
ก.เม็ดเลือดแดงถูกทำลายเร็ว
ข.ร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดขาวมาก
ค.มีเลือดออกที่อวัยวะภายในร่างกาย
ง.มีการทำลายของสารกันเลือดแข็ง
คำตอบ ข.ร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดขาวมากโดยไม่สามารถควบคุมได้  ทำให้จำนวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่เป็นเม็ดเลือดขาวในระยะที่มีการเจริญพัฒนามาแล้ว  ผู้ป่วยมักมีอาการซีด ม้ามโต (อ้างอิงจากหนังสือการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเล่ม 2 หน้า 119)


7.การให้ยาแก้คลื่นไส้แก่ผู้ป่วยควรให้เวลาใดดีที่สุด
ก.ก่อนให้ยาต้านมะเร็งครึ่งชั่วโมง
ข.ก่อนให้อาหาร 15นาที
ค.หลังอาหาร 1ชั่งโมง
 ง.หลังจากให้ยาต้านมะเร็ง 2ชั่วโมง
คำตอบ ก. ก่อนให้ยาต้านมะเร็ง ครึ่งชั่วโมง  เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ก่อนเกิดอาการซึ่งอาการคลื่นใส้อาเจียนเป็นผลข้างเคียงของการใช้ยา ต้านมะเร็ง 
นางรุ่งอายุ 38 ปีไปพบแพทย์ด้วยอาหารปวดขาข้างซ้าย แพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรค Thrombophlebitis ที่ขาข้างซ้ายและได้รับเข้าไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ได้รับการรักษาโดยให้นอนพักผ่อนบนเตียงและให้ยา Heparin


8.พยาบาลควรจะให้คำแนะนำผู้ป่วยอย่างไร จึงจะสามารถทำให้ผู้ป่วยจำกัดกิจกรรมได้
ก.การพักผ่อนจะทำให้ความดันในหลอดเลือดดำบริเวณขาทั้ง 2 ข้างไม่คงที่
ข.การพักผ่อนจะช่วยเพิ่มปริมาณเลือดในหลอดเลือดดำที่ขาทั้ง 2 ข้าง
ค.การพักผ่อนจะช่วยไม่ให้ก้อนเลือดที่อุดตันบริเวณขาหลุดไปอุดที่อื่น
ง.การพักผ่อนจะช่วยป้องกันไม่ไห้เกิดการอุดตันของก้อนเลือดที่ขาส่วนอื่น
คำตอบ ค.การพักผ่อนจะช่วยไม่ให้ก้อนเลือดที่อุดตันบริเวณขาหลุดไปอุดที่อื่น


9.ในการตรวจสอบผลที่อาจเกิดจากการได้รับยา Heparinพยาบาลควรแนะนำให้ผู้ป่วยให้สังเกตสิ่งใด
ก.การอักเสบของผิวหนังทั่วๆไป
ข.ปัสสาวะเป็นเลือด
ค.การมีปัสสาวะคั่งในกระเพาะปัสสาวะ
ง.การขาดวิตามิน
คำตอบ  ข.ปัสสาวะเป็นเลือด  เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณแรกของการฟกช้ำ  หรือเลือดออกง่ายผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากการตกเลือดภายในร่างกายได้


10. ในการประเมินผลการรักษาด้วยยา Heparin พยาบาลควรติดตามผลทางห้องทดลองข้อใด
ก. Prothormbin  time 
ข. Clotting  time  
ค. การเปราะของเม็ดเลือดแดง
ง. Platelet  count
คำตอบ  ก.Prothormbin time ยา Heparinมีสารต้านการแข็งตัวของเลือด ต้องระวังภาวะที่ไวต่อยา(Sensitivity)ต้องคอยตรวจ Prothormbin time โดยมากใช้10 mg/ วัน  เป็นเวลา 2-4ชั่วโมงต่อไปปรับค่าตามProthormbin  time (อ้างอิงจากหนังสือ  คู่มือยา )


11. ในการวางแผนการสอนผู้ป่วยพยาบาลควรแนะนำผู้ป่วยให้หลีกเลี่ยงจากยาใด
ก. Cortzone
ข. Aspirin
ค. Chlopromazine  HCL
ง. IsoproterenalHCL 
คำตอบ   ข.Aspirinยามีฤทธิ์ทำให้เลือดแข็งตัวป้องกันการรวมตัวของเกร็ดเลือดจึงไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด (อ้างอิงจากหนังสือ  คู่มือยา หน้า 134 )


12.ขณะที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา Heparinพยาบาลควรเตรียมยาตัวใดไว้ด้วย
ก. Procainamide HCL
ข. Protamine  Sulfate 
ค. Papavorine  HCL
ง. Prosticmine 
คำตอบ ข.  Protamine Sulfate  ยาจะจับกับ Heparin ทำให้ Heparin หมดฤทธิ์
นายจอบอายุ 55ปี มาพบแพทย์ด้วยอาการหายใจตื้นและปวดศรีษะ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Polycythemia  vera 


13. ในระหว่างการตรวจร่างกาย พยาบาลควรสังเกตอะไร
ก. การไหลเวียนเลือดบริเวณขาของผู้ป่วย
ข.น้ำหนักลด 
ค.ผิวหนังแดง
ง.ความดันโลหิตต่ำ
คำตอบ  ค.ผิวหนังแดง  ในการตรวจร่างกายจะพบผู้ป่วยมีหน้าแดงกว่าคนปกติมีอาการหอบเหนื่อย  พบภาวะ Thrombosisได้ง่าย (อ้างอิงหนังสือการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเล่ม 2 หน้า 220)
นางลาป่วยเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร  ได้รับการผ่าตัดเอากระเพาะอาหารออกทั้งหมดนั้น 6 สัปดาห์ ผู้ป่วยมีอาการท้องเสียแขนขา อ่อนแรง และเวียนศรีษะ หน้ามืด แพทย์วินิจว่าเป็น Pernicious  anrmia


14.พยาบาลควรสังเกตความผิดปกติที่ส่วนใดขณะตรวจร่างกายผู้ป่วย
ก. ลิ่นเลี่ยน
ข.ความผิดปกติของแขนขา
ค.ขาอ่อนแรง
ง.ผมร่วง
คำตอบ ก. ลิ่นเลี่ยน พบได้ในผู้ป่วยที่ขาดเหล็ก โฟเลท  หรือวิตามิน  บี 12
(อ้างอิงหนังสือ โลหิตวิทยาคลินิก หน้า 304 )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น