วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

ข้อสอบสภาการพยาบาล (การพยาบาลผู้ใหญ่ ชุดที่3)

ข้อสอบสภาการพยาบาล (การพยาบาลผู้ใหญ่ ชุดที่3)


21.      ผู้ป่วย Hepatic encephalopathy  เกิดจากข้อใด ยกเว้น
            ก.    ได้รับยาขับปัสสาวะ                                                        ข.    กินอาหารโปรตีนจำนวนมาก
            ค.    มีเลือดออกในทางเดินอาหาร                                          ง.     มีโปตัสเซียมมาก
            ตอบ   ก.  ได้รับยาขับปัสสาวะ


22.      ผู้ป่วยที่ผ่าตัด THYROID เกิดมีอาการกระสับกระส่ายมากร่วมกับมีอาการเพ้อคลั่ง พยาบาล
            ควรนึกถึงเรื่องใด
            ก.    hemorrhage                                                                      ข.    Acidosis
            ค.    thvrjoid crisis                                                                    ง.     Pneumonia
            ตอบ   ค.   thvrjoid crisis


23.      ผู้ได้รับอุบัติเหตุทางสมอง ควรระวัง
            ก.    Cerebral concussion                                                       ข.    Cerebral hematoma
            ค.    Cerebral concussion                                                       ง.     Cerebral laceralate
            ตอบ   ข.  Cerebral hematoma


24.      ผู้ป่วย DKA จำเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะและบันทึกจำนวนปัสสาวะทุกชั่วโมงด้วยเหตุผลใด
            ก.    เพื่อไม่ให้ปัสสาวะรดเพราะผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว            
            ข.    เพื่อสามารถตรวจน้ำตาลในปัสสาวะได้ถูกต้อง
            ค.    เพื่อประเมินการทำงานของไต และแก้ไข
            ง.     เพื่อเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อ วิเคราะห์การติดเชื้อ ภาวะไตล้มเหลวได้ทัน
            ตอบ   ข.   เพื่อสามารถตรวจน้ำตาลในปัสสาวะได้ถูกต้อง


25.      ข้อใดคือลำดับความต้องการในชีวิตของวัยผู้ใหญ่
            ก.    ความปลอดภัย ความรัก ความภูมิใจ ความสำเร็จ
            ข.    การมีชื่อเสียง
            ค.    การได้รับการยอมรับ
            ง.     ความมั่งคั่ง ร่ำรวย
            ตอบ   ก.   ความปลอดภัย ความรัก ความภูมิใจ ความสำเร็จ


26.      บุคคลข้อใดมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเหมาะสม
            ก.    นายศักดิ์ รับประทานซุปไก่สลัดและออกกำลังกาย
            ข.    นายซอ สูบบุหรี่มา 5 ปี เลิกโดยดื่มชาแทน
            ค.    นางนิด น้ำหนัก 85 กก. งดมื้อเย็นเพื่อลดน้ำหนัก
            ง.     นายผิว ดื่มเหล้าทุกวันมา 10 ปี ต่อมาเป็นโรคตับแข็ง จึงหยุดดื่มเหล้าแล้วมาดื่มน้ำหวานแทน
            ตอบ   ก.   นายศักดิ์ รับประทานซุปไก่สลัดและออกกำลังกาย


27.      พยาบาลควรให้การบำบัดรักษาทางการบำบัดรักษาทางการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาภายใน
            ช่องปากอย่างไร
            ก.    รับประทนอาหารอ่อนรสจืด
            ข.    อม Xyiocaine virous ร้อยละ 2 หลังทานอาหารทันที
            ค.    แปรงฟันด้วยแปรงที่มีขนนุ่มหลังทานอาหารทุกมื้อ
            ง.     แนะนำให้ดื่มน้ำวันละ 1,500 – 2,000 ซี.ซี
            ตอบ   ค.  แปรงฟันด้วยแปรงที่มีขนนุ่มหลังทานอาหารทุกมื้อ


สถานการณ์นางมะลิมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดแสบยอดอก คลื่นไส้อาเจียน หลังตรวจแล้ว
แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
28.      การตรวจพิเศษข้อใดที่ช่วยยืนยันว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
            ก.    ultrasound abdomen                                                       ข.    Cystoscopy
            ค.    UGI series                                                                         ง.     Cholecystogram
            ตอบ   ค.   UGI series


29.      พยาบาลควรให้คำแนะนำอย่างไรกับนางมะลิเพื่องดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
            ก.    ทานอาหารให้ตรงเวลา                                                  ข.    หลีกเลี่ยงภาวะเครียด
            ค.    หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด สุราและบุหรี่                     ง.     ถูกทุกข้อ
            ตอบ   ง.   ถูกทุกข้อ


30.      ข้อใดไม่ใช่การบำบัดรักษาทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีอาการกลืนลำบาก
            ก.    จัดอาหารอ่อน รสไม่จัดเพื่อลดการหลั่งกรด             
            ข.    แนะนำให้พักผ่อนเพื่อลดภาระเครียด
            ค.    ทานอาหารมากๆ เพื่อช่วยขยายหลอดอาหาร           
            ง.     แนะนำให้นั่งทานอาหารเพื่อช่วยการเคลื่อนลงของอาหาร
            ตอบ   ค.   ทานอาหารมากๆ เพื่อช่วยขยายหลอดอาหาร 


31.      การบำบัดรักษาทางการพยาบาลผู้ป่วยภายหลังทำ Cholecystectomy  คือข้อใด
            ก.    สังเกตอาการตัวเหลือง ปัสสาวะเข้มและอุจจาระซีด
            ข.    จัดอาหารโปรตีนต่ำ ไขมันต่ำและคาร์โบไฮเดรตลง
            ค.    Irrigate NG tube เมื่อมีอาการท้องอืด
            ง.     ถูกทุกข้อ
            ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ


32.      การเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นมีสาเหตุมาจากอะไร
            ก.    กรด HCL และเชื้อ H. pylon                                          ข.    Autolysis ของน้ำย่อย
            ค.    การระคายเคืองเป็นเวลานานๆ                                    ง.     การสลายของโปรตีน
            ตอบ   ก.   กรด HCL และเชื้อ H. pylon


33.      ผู้ป่วย Hepatic encephalopathy จะตรวจพบสารชนิดใดเป็นจำนวนมากในกระแสเลือด
            ก.    Protien                                                                               ข.    Potassium
            ค.    แอมโมเนีย                                                                        ง.     Creatinine
            ตอบ   ค.   แอมโมเนีย


34.      จากข้อ 33 พยาบาลให้การบำบัดรักษาทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วยรายนี้อย่างไร
            ก.    งดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์เพื่อลดจำนวนของเสียในร่างกาย  
            ข.    จำกัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน
            ค.    ให้ยา Neomycin  ตามแผนการรักษาเพื่อกำจัดแบคทีเรียในลำไส้
            ง.     ถูกทุกข้อ
            ตอบ   ง.   ถูกทุกข้อ

35.      บุคคลใดมีภาวะตับอ่อนอักเสบ
            ก.    ดาว ปวดท้องด้านขวา ตรวจเลือดพบ mylase 1000 m/dl
            ข.    เดือน มีไข้สูง ตาลอย ตัวเหลือง
            ค.    ตา คลื่นไส้อาเจียน ท้องอืดเวลารับประทานอาหารมัน
            ง.     นวล ปวดท้องข้างซ้าย จุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่
            ตอบ   ก.   ดาว ปวดท้องด้านขวา ตรวจเลือดพบ mylase 1000 m/dl


36.      ควรให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตับแข็งอย่างไร
            ก.    การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อควรใช้หัวเข็มเล็กและคมมากขึ้น
            ข.    แนะนำให้ทานอาหารที่มีวิตามินบี 12 เพิ่มมากขึ้น
            ค.    จำกัดน้ำดื่มและวัดรอบท้องทุกวันเพื่อประเมินภาวะท้องบวมน้ำ
            ง.     หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และยาที่มีผลต่อตับ
            ตอบ   ง.   หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และยาที่มีผลต่อตับ


37.      ข้อใดไม่ใช่ภาวะแทรกซ้อนของ Cirrhosis
            ก.    Anemia                                                                              ข.    Ascitise
            ค.    hypertention                                                                     ง.     urernia
            ตอบ   ค.  hypertention                                                          


38.      คำแนะนำเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของไส้เลื่อน
            ก.    การใส่กางเกงในชนิด Support                                    ข.    หลีกเลี่ยงการยกของหนัก
            ค.    ใช้นิ้วดันลำไส้ที่เลื่อนมาเข้าช่องท้อง                         ง.     ทานอาหารที่มีโปตัสเซี่ยมต่ำ    
            ตอบ   ก.  การใส่กางเกงในชนิด Support                         


39.      พยาบาลควรปฏิบัติอย่างไรในการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
            ก.    บันทึกปริมาณสารน้ำเข้าออกจากร่างกาย                  
            ข.    วัดสัญญาณชีพก่อนตรวจ
            ค.    แนะนำให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนตรวจ
            ง.     ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงก่อนตรวจ
            ตอบ   ค.   แนะนำให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนตรวจ


40.      ผู้ป่วยรายใดที่ต้องให้การพยาบาลเป็นอันดับแรก
            ก.    นายดำ มีรูปร่างใหญ่ กระดูกหนา กว้างทุกส่วน คางยื่น ฟันล่างยื่น แต่ละซีกห่างกัน
                    น้ำหนักมาก ริมฝีปากหนา จมูกโต
            ข.    นางสม มีอาการหายใจลำบากมา 1 สัปดาห์ คลำพบคอโตผิดปกติ
            ค.    นางแดง ซึม ความจำเสื่อม พฤติกรรมเบี่ยงเบน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น