วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.อรวีพยาบาลวิชาชีพ ได้แนะนำผู้ป่วยให้ซื้อยาสมุนไพร แก้หอบหืดที่ตนเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยโฆษณาสรรพคุณว่าบิดาตนเอง ใช้แล้วได้ผลดี และราคาไม่แพง การกระทำของอรวีผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่
ก.ไม่ผิดเพราะเสนอแนะยาแก้ผู้ป่วย
ข.ไม่ผิดเพราะทำให้ผู้ป่วยลดค่าใช้จ่าย
ค.ผิด เพราะเป็นการก้าวล้ำวิชาชีพเวชกรรม
ง.ผิด เพราะเป็นการสนับสนุนให้ซื้อยาสมุนไพรที่ไม่เปิดเผยส่วนประกอบ

ตอบ   ง. ผิด เพราะเป็นการสนับสนุนให้ซื้อยาสมุนไพรที่ไม่เปิดเผยส่วนประกอบ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ต้องรักษามาตรฐานการประอบวิชาชีพในระดับที่ดีที่สุด  โดยไม่เรียกร้องสินจ้าง รางวัลพิเศษ  นอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 20)


2.อรวีแนะนำให้ใช้ยาสมุนไพร ผู้ป่วยเกิดอาการแพ้และเสียชีวิตวันที่ 16 ก.ย. 2542 ซึงนายไตรภพ บุตรชายทราบแล้วได้ไปปรึกษากับกรรมการสภาพยาบาลคนหนึ่ง 28 มิ.ย.2544 ข้อใดถูกต้อง
ก.ไม่ผิด เพราะพ้นโทษกล่าวหา (เลย 13 ก.พ. 2544)
ข.ผิด (เพราะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหาย เนื่องจากการทดลองหรือบังเกิดต่อผู้ถูกทดลองอันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลอง ป.อาญา ม.59)
ค.ไม่ผิด เพราะสามารถกล่าวโทษได้
ง.ผิดเพราะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ตอบ ข.ผิด(เพราะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหาย เนื่องจากการทดลองหรือบังเกิดต่อผู้ถูกทดลองอันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลอง ป.อาญา ม.59)
เพราะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหาย เนื่องจากการทดลองหรือบังเกิดต่อผู้ถูกทดลองอันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลอง ป.อาญา ม.59
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 22)
3.อรวีจะต้องทำอย่างไรหลังจากสภาการพยาบาลสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ก.ประกอบวิชาชีพได้ทันที หลังพ้น 2 ปี
ข.ส่งคืนบัตรสมาชิกสามัญทันทีที่สภาการพยาบาลสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ค.หยุดประกอบวิชาชีพทันทีที่สภาการพยาบาลสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ง.ไปรายงานตัวต่อเลขาธิการสภา ตามวันและเวลาที่กำหนด

ตอบ  ค.หยุดประกอบวิชาชีพทันทีที่สภาการพยาบาลสั่งพักใช้ใบอนุญาต
การพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 74)4.ถ้าประกอบวิชาชีพพยาบาลขณะถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะมีโทษอย่างไร
ก.ไม่ถูกลงโทษเพราะอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐ
ข.ภาคทัณฑ์
ค.สภาการพยาบาลจะเพิ่มระยะเวลาในการเพิกถอนใบอนุญาตแต่ไม่เกิน 5 ปี
ง.จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตอบ  ง. จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 74)5.ในสถานประกอบการของรัฐภายใต้การควบคุมของรัฐภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพยาบาล มีสิทธิในการให้การพยาบาลอย่างไร
ก.พยาบาลห้องคลอดมีสิทธิช่วยเหลือและขูดมดลูกให้
ข.พยาบาล ER สามารถทำ Chest tube ให้กับผู้ป่วย
ค.พยาบาลที่ได้รับอบรมหลักสูตรทำหมันหญิง สามารถทำหมันหญิงได้
ง.พยาบาลที่ได้รับอบรมหลักสูตรวิสัญญี จากสถาบันรัฐ สามารถให้ยาสลบไขสันหลังกับผู้ป่วยได้

ตอบ  ค. พยาบาลที่ได้รับอบรมหลักสูตรทำหมันหญิง สามารถทำหมันหญิงได้
ด้านสูตินารีเวชกรรมและการวางแผนครอบครัว 1.ใส่และถอดห่วงอนามัย  2.ใส่และถอดยาฝั่งคุมกำเนิด    3.การผ่าตัดทำหมันหญิงหลังคลอด
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 165)6.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกฏหมาย.....โรคติดต่อ พ.ศ.2533
ก.ผู้เห็นผู้ป่วยเป็นผู้แจ้งความ
ข.ผู้ป่วยเป็นผู้แจ้งความ
ค.หัวหน้าสถานีอนามัยเป็นผู้แจ้งความ
ง.ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้แจ้งความ

ตอบ ก.ผู้เห็นผู้ป่วยเป็นผู้แจ้งความ
ผู้เห็นผู้ป่วยเป็นผู้แจ้งความ
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล )7.เหตุต้องมีจริยธรรมของวิชาชีพการพยาบาล เนื่องจาก
ก.การประกอบวิชาชีพเป็นวิชาการทางวิทยาศาสตร์และกระทำกับมนุษย์ จึงต้องอาศสัยความถูกต้องและยอมรับ
ข.เป็นหลักฐานที่ช่วยเวลากระทำความผิด
ค.เป็นสิ่งที่ต้องยึดปฏิบัติ
ง.เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ตอบ  ก. การประกอบวิชาชีพเป็นวิชาการทางวิทยาศาสตร์และกระทำกับมนุษย์ จึงต้องอาศสัยความถูกต้องและยอมรับ
จริยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็นความรู้ที่อธิบายเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  การเกิดขึ้นของข้อเท็จจริงและความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงเหล่านั้น
(จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล  สิวลี ศิริไล  หน้า  18)8.ผู้ป่วยนับถือศาสนาพุทธ วันพรุ่งนี้ต้องเข้ารับการผ่าตัด เกิดความวิตกกังวล ต้องการให้นิมนต์พระมาทำพิธีให้ท่านจะปฏิบัติเช่นไร
ก.ไม่อนุญาต เพราะขัดต่อระเบียบโรงพยาบาล
ข.ไม่อนุญาต เพราะจะวุ่นวาย ผู้ป่วยอื่นจะทำตาม
ค.อนุญาต เพราะเข้าใจต่อความเชื่อและศรัทธาของแต่ละคน
ง.อนุญาตเพราะอยากให้ผู้ป่วยประทับใจตนเอง

ตอบ  ค.อนุญาต เพราะเข้าใจต่อความเชื่อและศรัทธาของแต่ละคน
ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และสถานะทางบุคคล
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 18)9.นางศรีสุขตั้งครรภ์ในตอน ม.ปลาย และตัดสินใจทำแท้ง เนื่องจากถูกเพื่อนชายทอดทิ้ง ต่อมามีเพื่อนชายติดพัน ศรีสุขต้องการหลีกหนีจากสถานการณ์นี้ จึงตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นนักศึกษาพยาบาลเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่ ท่านคิดว่าศรีสุขควรได้รับการศึกษาต่อหรือไม่
ก.ไม่สมควร เพราะศรีสุขไม่มีหลักจริยธรรม
ข.ไม่สมควร
ค.สมควร เพราะมีสิทธิในการศึกษาและควรประกอบวิชาชีพได้
ง.สมควร เพราะมีการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม

ตอบ  ค.สมควร เพราะมีสิทธิในการศึกษาและควรประกอบวิชาชีพได้
สมควร เพราะมีสิทธิในการศึกษาและควรประกอบวิชาชีพได้
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 46)

10.ศรีสุขเคยทำแท้งตอนเรียนมัธยม ตั้งใจตั้งต้นชีวิตใหม่ จึงสอบเข้าเรียนพยาบาลจนจบ ถือว่าศรีสุขผิดต่อการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่
ก.ไม่ผิด เพราะพยายามปรับตัวเป็นคนดี
ข.ไม่ผิด เพราะมีสิทธิปกป้องชื่อเสียงของตน
ค.ผิด เพราะปิดบังเรื่องในอดีตให้เสื่อมเสียวิชาชีพ
ง.ผิด เพราะปิดบังเรื่องในอดีต

ตอบ ข.ไม่ผิด เพราะมีสิทธิปกป้องชื่อเสียงของตน
ไม่ผิด เพราะมีสิทธิปกป้องชื่อเสียงของตน
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 46)

1 ความคิดเห็น: